CONDICIONS XERAIS DE VENDA

OBXECTO DO CONTRATO

As presentes Condicións, teñen por obxecto regular o acceso e o réxime de adquisición dos produtos facilitados por Conejos de Angora Gallegos S.L. ao usuario a través da súa páxina Web, constituíndo o marco xurídico que desenvolve a relación contractual. Os produtos e contidos, serán os que se encontren a disposición do Usuario na seguinte páxina Web titularidade de Conejos de Angora Gallegos S.L.

http://www.bodegascasamontepio.com/

Para calquera reclamación poderá dirixirse a

Bodegas Casa Monte Pío

Rúa Monte Pío 60

15705 Santiago de Compostela

A Coruña

618305006

Email: info@bodegascasamontepio.com

ACEPTACION Y DISPONIBILIDADE

As presentes Condicións, regulan a relación xurídica derivada dos procesos de contratación formalizados polos Usuarios a través da páxina Web de Conejos de Angora Gallegos S.L. Os Usuarios aceptan expresamente a adhesión plena e sen reservas ás presentes estipulacións, na versión publicada Conejos de Angora Gallegos S.L. no momento en que o Usuario contrate o produto e/ou contidos no que está interesado. Polo tanto o Usuario comprométese a ler atentamente as condicións de contratación, cada vez que proceda á contratación dalgún produto, dado que estas puideron ser obxecto de modificación dende a última vez que accedeu.
Mediante a aceptación das presentes Condicións Xerais de contratación o Usuario declara:
1. Que é unha persoa con capacidade para contratar.
2. Que leu e acepta as presentes condicións xerais de contratación.

O Usuario terá acceso sempre e en todo caso, con carácter previo ao inicio do procedemento de contratación de produtos, ás condicións de contratación, podendo ser almacenadas e/ou reproducida nun soporte duradeiro.

MODIFICACION DAS CONDICIONS DE CONTRATACION

Conejos de Angora Gallegos S.L. poderá modificar as presentes estipulacións sempre que exista causa ou motivo abondo para iso. Enténdese que existe causa ou motivo abondo para a modificación, con carácter enunciativo e non limitativo, cando esta teña por finalidade:
1. Ampliar a gama ou número de produtos que se poñen a disposición dos Usuarios ou mellorar os existentes.
2. Modificar, substituír ou actualizar os prezos dos produtos que se ofrecen a través da páxina Web.

FORMA DE PAGO

Os prezos e tarifas aplicables á contratación por parte do usuario dos servizos, serán os que figuren na páxina Web titularidade de Conejos de Angora Gallegos S.L.:

http://www.bodegascasamontepio.com/

no momento no que o usuario acceda ao servizo específico, e proceda a iniciar o proceso de contratación.

Conejos de Angora Gallegos S.L. resérvase o dereito a modificar os prezos dos produtos publicados na páxina Web mencionada anteriormente, cando así o considere conveniente e facéndoo visible na páxina Web.

Precios e Impostos aplicados

Os prezos aplicables son os que figuran na Web no momento en que o cliente realiza o seu pedido.

O prezo dos produtos que aparecen na Web, inclúe o Imposto de Valor correspondente Engadido (IVE) segundo o produto.

FORMA DE ENVIO

1. Zona de entrega
Unicamente se entrega na península ibérica. O pedido tarda entre 2 e 3 días hábiles en ser entregado. O tempo empeza a contar dende as 9 da mañá do seguinte día laborable á confirmación do pedido.


2. Gastos de envío

KILOS

8

NACIONAL

6.00 €

Prezos con IVA incluído.

FORMAS DE PAGO

 1. Tarxetas

 • VISA

 • AMERICAN EXPRESS

 • MasterCard

CONDICIONES DE VENDA

Os prezos e textos publicados na páxina http://www.bodegascasamontepio.com/ están suxeitos a variacións sen previo aviso, inclusive especificacións técnicas. É obriga do cliente comprobar a mercadoría que se lle entrega.
En caso de cambios por defecto do produto Bodegas Casa Monte Pío pasará a retirar o devandito produto e cambiarao por outro en perfectas condicións. O prazo límite de devolucións é de 15 días. Conejos de Angora Gallegos S.L. asumirá así mesmo o gasto de envío do novo produto.
O risco de perda ou danos na mercadoría transmítese ao cliente dende o momento en que se produce a entrega no domicilio do cliente.

Conejos de Angora Gallegos S.L. non se fai responsable baixo ningún concepto dos danos ocasionados polo mal uso das mercadorías.
O Usuario será guiado no trámite que debe seguirse para a celebración do contrato, así como para a identificación e corrección dos datos que facilitase para a celebración do contrato a través dos formularios creados ao efecto.
O Usuario acepta as presentes Condicións Xerais de Venda, que permanecerán accesibles dende a páxina Web.
O contrato formalízase en lingua española, de acordo coas presentes Condicións.
As ofertas terán a vixencia que se especifique en cada caso na páxina Web
O Usuario poderá consultar as características esenciais de cada produto a través da súa descrición na páxina Web.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

O acceso dos Usuarios ao portal e a compra dos produtos ofrecidos a través da páxina Web implica o tratamento de datos de carácter persoal. Conejos de Angora Gallegos S.L.  garante a confidencialidade dos datos de carácter persoal facilitados polos Usuarios, segundo o establecido na normativa sobre Protección de Datos de Carácter Persoal, e sobre Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico.

Conejos de Angora Gallegos S.L. cumpre a lexislación vixente en materia de protección de datos, despois de adoptar os procedementos administrativos e técnicos necesarios para garantir a seguridade dos datos persoais que recompilamos.
Neste sentido, o Usuario queda informado e presta o seu consentimento para a incorporación dos seus datos aos ficheiros automatizados titularidade de Conejos de Angora Gallegos S.L., domiciliado en Rúa Monte Pío, 60.15705 Santiago de Compostela, A Coruña, debidamente inscritos ante o Rexistro Xeral de Protección de Datos de Carácter Persoal, e para o tratamento automatizado dos seus datos, consecuencia da consulta, solicitude ou contratación de calquera servizo, ou de calquera transacción ou operación realizada, ao obxecto de acceder á información e aos servizos facilitados por Conejos de Angora Gallegos S.L. a través da páxina web, e no seu caso para o mantemento da relación contractual, así como para o envío de ofertas ou comunicacións publicitarias e promocionais.
O Usuario manifesta que todos os datos facilitados por el son certos e correctos, e comprométese a comunicar a Conejos de Angora Gallegos S.L. cambios que se produzan nestes. O Usuario ten dereito a opoñerse ao tratamento de calquera dos seus datos que non sexan imprescindibles para a celebración do contrato e á súa utilización para calquera finalidade distinta do mantemento da súa relación contractual.
A política de privacidade de Conejos de Angora Gallegos S.L. garante ao Usuario en todo caso a posibilidade de exercitar o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos, notificándoo a Bodegas Casa Monte Pío enviando un correo electrónico á dirección de correo electrónico info@bodegascasamontepio.com

Así mesmo, e en cumprimento da Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, Conejos de Angora Gallegos S.L. exclusivamente enviará ofertas ou comunicacións publicitarias e promocionais por vía electrónica á súa dirección de correo electrónico ou a través doutro medio de comunicación electrónica equivalente, a aqueles Usuarios que outorgasen expresamente o seu consentimento.

Conejos de Angora Gallegos S.L. informa al Usuario que podrá darse de baja de este tipo de comunicaciones comunicándolo por escrito a la dirección de correo electrónico info@bodegascasamontepio.com.

DEREITOS E OBRIGAS DAS PARTES

 1. Obrigas de Conejos de Angora Gallegos S.L. comprométese a cumprir coas seguintes obrigas contractuais derivadas da relación comercial co Usuario consecuencia da contratación os servizos por parte deste:
  Prestar coas máximas garantías ao Usuario, o servizo solicitado por este conforme ao disposto nas condicións de contratación, sen faltar á boa fe contractual.
  Informar expresamente o Usuario da existencia das presentes condicións con carácter previo ao inicio do procedemento de contratación.
  Informar o Usuario con carácter previo á contratación e de xeito concreta, clara, precisa e inequívoca, das características específicas dos servizos solicitados, tales como o prezo destes e os impostos que lle sexan de aplicación.
  Poñer a disposición do Usuario un exemplar do texto das condicións xerais.

 2. Obrigas do Usuario

Pola súa banda, o Usuario comprométese a:
Levar a cabo o íntegro cumprimento do establecido nas presentes condicións dos servizos facilitados por Conejos de Angora Gallegos S.L.

Completar os formularios de rexistro previos ao inicio do procedemento de contratación con información veraz e actual.
Facilitar, de forma correcta os datos bancarios solicitados por Conejos de Angora Gallegos S.L.

Pagar o prezo dos produtos adquiridos, sen que a presentación dunha reclamación o exima desta obriga.

 1. Dereitos do usuario:

Toda a información proporcionada ao cliente terá o carácter de vinculante para o oferente nos termos establecidos pola lexislación vixente.
Todo usuario ten dereito a que os bens que adquira sexan da categoría e requirimentos legais contratados ou daquela calidade que garde proporción directa coa categoría do establecemento.

CONDICIONS DE USO

O Usuario comprométese e garante facer uso da web conforme ás disposicións establecidas nas condicións xerais de contratación, o disposto na normativa aplicable, así como o relativo á moral e aos bos costumes.
Mediante a aceptación das presentes disposicións, o usuario comprométese a usar a presente páxina web e os produtos postos á súa disposición nesta, do xeito e na forma que nela mesma se establece. Quedando obrigado a non utilizar a presente web e os seus produtos con fins ilícitos e/ou contrarios aos fins establecidos neste aviso legal, que puidesen ser lesivos de dereitos e/ou intereses de terceiros ou que de calquera forma poidan danar a presente web ou impedir o seu correcto funcionamento ou dos produtos que nela se ofrecen ou ofrecesen nun futuro.
Pola súa banda, o Usuario, comprométese a non facer un uso ilícito dos contidos da web, ou que poida supoñer un prexuízo a Conejos de Angora Gallegos S.L. Polo tanto, o Usuario absterase a título non limitativo, de modificar, copiar, distribuír, publicar, ceder e/ou a vender calquera información ou aparencia concernente á web titularidade de Conejos de Angora Gallegos S.L.

 1. Propiedade Intelectual e Industrial

Conejos de Angora Gallegos S.L. é titular dos dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial dos elementos que integran o deseño da web, como a marca, nome comercial ou signo distintivo. En particular e a título non limitativo, están protexidos polos dereitos de autor, os logos, combinacións de cores, a selección e a forma de presentación, o código fonte da páxina web, os menús, os botóns de navegación, o código HTML, osapplets de Java, os textos, imaxes, gráficos, así como calquera outro contido da páxina web titularidade de Conejos de Angora Gallegos S.L.

O Usuario comprométese a respectar os dereitos de propiedade intelectual e Industrial da páxina web; por iso, o Usuario absterase de copiar, reproducir, distribuír, poñer a disposición ou comunicación pública do contido da web, sen a autorización expresa e por escrito de Conejos de Angora Gallegos S.L, a excepción dos contidos descargables.

 1. Limitación de responsabilidade

O Usuario exonera expresamente a Conejos de Angora Gallegos S.L. de toda responsabilidade por danos directos e indirectos derivados de eventuais erros na web, así como pola eventual interrupción, suspensión, retardo ou anomalía no acceso a esta.

Conejos de Angora Gallegos S.L. comprométese a poñer o máximo coidado para preservar a web de calquera virus, troianos e demais elementos que puidesen vulnerar ou danar o sistema informático do Usuario ou de terceiros. En calquera caso, o Usuario exonera de toda responsabilidade a Conejos de Angora Gallegos S.L. polos danos directos ou indirectos causados pola eventual existencia de tales elementos daniños ou maliciosos.

PERIODO DE VALIDEZ DAS PRESENTES CONDICIONS

O período de validez das presentes condicións, será o tempo que permanezan publicadas na páxina Web e aplicaranse aos servizos adquiridos no momento en que as devanditas condicións estivesen dispoñibles.
En todo caso, Conejos de Angora Gallegos S.L. resérvase o dereito de modificalas de forma unilateral, sen que iso poida afectar aos servizos contratados polos usuarios con carácter previo á modificación, salvo naqueles supostos nos que o usuario tivese cambiado ou modificado o servizo contratado, en cuxo caso resultarán de aplicación as condicións vixentes no momento do cambio e/ou modificación.

DEVOLUCIONS

Se o viño non está en condicións óptimas e presenta algún defecto pode devolvérnolo ou produto no prazo máximo de 15 días e será substituído.

 • Os produtos deberán devolverse na súa embalaxe e estado orixinal. O cliente dispoñerá de 15 días dende a recepción do pedido para realizar a devolución. O cliente deberá poñerse en contacto coa adega no teléfono 618305006 onde se realizarán as xestións necesarias para substituílo por un novo en perfecto estado e sen ningún cargo adicional.

Se o produto non se encontra dispoñible, a empresa procederá a devolver o importe que o cliente aboase, incluídos os gastos de envío, de acordo á forma de pagamento utilizada na compra.


PARA ACCEDER A NOSA WEB DEBE SER MAIOR DE IDADE

teño

Menor de edad
Menor de edad

teño

Menor de edad
X

Sentímolo


Non se permite o acceso ao noso sitio web a menores

Volta cando teñas cumplidos os 18.